طرح هاي اعضاي مركز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طرح های سال 84

 

مجریان

موقعیت

کد

عنوان

شماره

دکترملکی- دکترجاویدی

پايان يافته
 

84245

بررسي سرواپيدميولوژيك از نظر آلودگي به HIV و سيفليس در مبتلايان به زگيل تناسلي باليني مراجعه كننده به كلينيك درماتولوژي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد در سالهاي 1386-1384

1

دکترپزشکپور-دکترابوترابي

پايان يافته
 

84119

مقايسه تراكم استخوان در بيماران مبتلا به پمفيگوس تحت درمان با استروئيد خوراكي و استروئيد بعلاوه ايمورون

2

دکترملکي-دکترابراهيمي راد

پايان يافته
 

83402

بررسي صحت SPF برخي از ضد آفتابهاي ايراني موجود در كشور

3

دکترمشايخي-دکترمحمودي

پايان يافته

84291

جستجوي عفونت مايكوباكتريوم ها در 50 نمونه مورد گرانولوم آنولر با رنگ آميزي زيل نيلسون و به روش PCR در نمونه هاي پارافيني بخش آسيب شناسي بيمارستان امام رضا

4