طرح هاي سال 87

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طرح های سال 87

مجریان

موقعیت

کد

عنوان

شماره

دکتریزدان پناه-دکترحسینی

پايان يافته
 

87253

بررسي رابطه ابتلا به سرطان سلول سنگفرشي پوست و عفونت با ويروس پاپيلوماي انساني

1

دکترمشایخی-دکترمعتمدالشریعتی-دکترهوشمند

پايان يافته
 

87444

استفاده از جراحی به روش MOHS در درمان بازال سل كارسينوم پوست براي بيماران مراجعه كننده به بیمارستان امام رضا مشهد

2

دکترطیبی-دکترناهیدی

پايان يافته
 

87666

مقایسه سطح سرمي هموسيستئين در بيماران مبتلا به پسوريازيس با افراد سالم

3

دکترطیبی-دکترناهیدی

پايان يافته
 

87667

بررسی سطح هموسیستئین سرم در بیماران مبتلا به ویتیلیگو

4

دکترناهیدی-دکترطیبی

پايان يافته
 

87704

بررسي همراهی مایکوزیس فانگوئید با HHV-8

5

دکترجاویدی-دکترلایق-دکترزابلی نژاد

پايان يافته
 

87822

بررسی اثر فرم ليپوزومال کلاریترومایسین بر پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور

6

دکترمشایخی دکتر-نعمتی-دکتردقیقی

پايان يافته
 
 

87833

بررسی چاقی در بیماران مبتلا به سوریازیس پلاك مزمن مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان امام رضا طی سالهای 88-1387 در مقايسه با گروه كنترل

7

دکترخدامی-دکتررجبی-دکترلایق

پايان يافته
 

87894

بررسی اثر فرم لیپوزومی آزیترومایسین در لیشمانیوز جلدی مدل حیوانی (موشBALB/c)

8

دکتریزدان پناه-دکترقزوینی-دکترشمسی

پايان يافته

 

87517

بررسي عفونت بورليا درنمونه های بيوپسی پوست بيماران مبتلا به مورفه آ

9

دکتریزدان پناه-دکترعزیزی

پايان يافته
 

87691

بررسي اثر پماد موضعی Indigo Naturalis در درمان پسوريازيس نوع پلاك و مقايسه دو پماد تهيه شده از دو گياه چيني و ايراني با پماد بتامتازون

10

دکترپزشکپور-دکترجعفریان-دکترکرابی

پايان يافته
 
 

87717

بررسي ارتباط بين پاپيلوما ويروس هاي انساني كم خطر (تيپ 6 و 11 ) و پر خطر (Low risk HPV,High risk HPV) و آويزه پوستي (Skin tag) به روش واكنش زنجيره اي پليمراز(pcr)

11

دکتربنی هاشمی-دکتریزدان پناه-دکترامیرسلیمانی

پايان يافته
 

87836

تعيين مقایسه اثر تری کلرواستیک اسید و گلوکانتیم داخل ضایعه در درمان لمشیانیازیس لوپوئید

12

دکتربنی هاشمی-دکتریزدان پناه-دکتراشکذری

پايان يافته
 

87838

بررسی ارتباط میان لیکن پلان و عفونتHTLV-1

13

دکترپزشکپور-دکتربنی هاشمی-دکترفرخ فر

پايان يافته
 

87843

بررسی فراوانی اختلالات تيروئيد در کودکان مبتلا به آلوپسی آره آتا مراجعه کننده به درمانگاه پوست بيمارستانهای قائم و امام رضا

14

دکترفريدحسيني-دکترپزشکپور

پايان يافته
 

87912

بررسي اثر درماني آتورواستاتين در کهير مزمن ايديوپاتيک

15

دکتريزدان پناه-دکترشمسيان-دکترشفيعي

پايان يافته
 

87245

بررسي مقايسه اي تأثير داروهاي فلوكونازل و تربينافين در درمان بيماري كچلي تنه و كچلي كشاله ران

16

دکترسازگارنيا-دکتربحريني

پايان يافته
 

87110

تاثير درمان فتودايناميك با کلروفيل a بر انگل ليشمانيا در شرايط برون تني

17

دکترسازگارنيا-دکتربحريني

پايان يافته
 

87155

بررسي تاثير گرمادرماني با بكارگيري نانو ذرات طلا بر انگل ليشمانيا در شرايط برون تني

18

دکتراشرف-دکتريزدان پناه

پايان يافته
 

87006

بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد متصديان آرايشگاه هاي مردانه مشهد نسبت به بيماريهاي پديکولوزيس، ايدز و هپاتيت در سال 1387

19

دکترمشايخي-دکترفياضي-دکترپزنده

پايان يافته
 
 

87267

مقايسه اختلالات سايكولوژيك در بيماران مبتلا به ليكن سيمپلكس كرونيكوس مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام رضا (ع) با جمعيت نرمال

20

دکترمشايخي-دکترمعتمدالشريعتي-دکترهوشمند

پايان يافته
 

87444

استفاده از جراحی به روش MOHS در درمان بازال سل كارسينوم پوست براي بيماران مراجعه كننده به بیمارستان امام رضا مشهد

21

دکتريزدان پناه-دکترباقري

پايان يافته
 

87510

طرح بهينه سازي ارائه خدمات پژوهشي در حوزه معاونت پژوهشي مركز آموزشي، پژوهشي و درماني قائم(عج)

23