طرح هاي سال 88

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 

طرح هاي سال 88

مجریان

موقعیت

کد

عنوان

شماره

دکترمشایخی-دکترروحانی

پایان یافته 

88078

تعیین طبقه اقتصادی اجتماعی در بیماران مبتلا به سالک و ارتباط آن با سیر بیماری

1

دکترجاویدی-دکترفرخ نژاد

پایان یافته
 
 

88090

بررسي ارتباط بين آکنه ولگاریس و استعمال سیگار در مردان جوان(30-15سال) مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا (ع) از اسفند 87 لغایت اسفند 89

2

دکترجاویدی-دکترطیبی-دکترشفیعی

پایان یافته
 

88091

بررسی فراواني اختلالات تيروئيد با ملاسماي ايديوپاتيک در بيماران مونث مراجعه کننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام رضا(ع)

3

دکترطیبی-دکترناهیدی-دکترغریب

پایان یافته
 

88419

بررسی همراهي پاپیلوما ویروس های انسانی و كراتوز سبورئیک

4

دکترمحمدزاده-دکترناهیدی-دکترسهرابی

پایان یافته
 

88426

بررسی فراواني ضایعات جلدی و مخاطی در نوزادان سالم متولد شده در بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) از مهر 1388 لغایت شهریور 1390

5

دکترطیبی-دکترناهیدی-دکترحسامی فرد

پایان یافته
 

88458

بررسي همراهی ويروس اپشتين بار با مایکوزیس فانگوئید

6

دکترجوادزاده-دکترجاویدی-دکترفرازی

پایان یافته
 

88581

بررسی اثرGelClair® بر روی ضایعات دهانی پمفیگوس ولگاریس

7

دکتریزدان پناه-دکترمشایخی-دکترحاتمی

پایان یافته
 
 

88092

بررسی مقایسه ای ویژگیهای بالینی و دموگرافیک سالک در افراد سالمند با گروههای سنی زیر 20 سال طي سال 88 تا 89

8

دکتربنی هاشمی-دکترملکی-دکترشرقی

پایان یافته
 
 

88272

بررسی مقايسه اي ميزان فراواني ویروس های هرپس سیمپلکس نوع 1 و 2 و هرپس انسانی نوع 8 و اپشتن بار در ضايعات پوستي بیماران پمفیگوس و لگاريس، پمفيگوس فولياسه و گروه کنترل

9

دکترلایق-دکترخادمی

پایان یافته
 
 

88647

بررسی عوارض بالینی و آزمایشگاهی گلوکانتیم سیستمیک در کودکان مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک های سالک بیمارستان های قائم و امام رضا

10

دکترناهيدي-دکترطيبي-دکترتفضلي

پایان یافته
 
 

88685

بررسی فراوانی حذف ناکامل کارسینوم سلول بازال وبرخی ا ز عوامل موثر بر آن در نمونه هاي ارسالي به بخش آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) مشهد از 1376 تا 1389

11

دکترلايق- دکترملک زاده نيشابور

پایان یافته
 

88511

تعیین شاخص کیفیت زندگی در بیماران پمفیگوس ولگاریس بستری در بخشهای پوست بیمارستان قائم و امام رضا از سال 1388-1389

12

دکترجعفري-دکترملکي-دکترخامسي پور

پایان یافته
 

88260

مطالعه پیلوت كارآزمايي بالینی نانو ليپوزومهای موضعي پارومومايسين براي درمان سالک با عامل L. tropica

13

دکترناهيدي-دکترطيبي-دکترحسيني

پایان یافته
 

88779

بررسي رابطه بين خصوصيات كلينيكو اپيدميوژيك ملاسما با سطح درگيري در لامپ وود

14

دکترلايق-دکتراسدي-دکترموحدي نيا

پایان یافته
 

88345

استفاده از نرم افزار تحت وب برای دور مشاوره تخصصي پوست

15