واحدهاي تحقيقاتي

 
 
 
واحد های تحقیقاتی مرکز
 
 
 
 
 

واحد تحقیقات لیشمانیوز جلدی

 

واحد تحقیقات پمفیگوس

 

واحد تحقیقات پسوریازیس

 

واحد تحقیقات لنفوم های جلدی