رزومه دكترمشايخي

 

 

دكتروحید مشایخی قویونلو 

رییسمرکز تحقیقات بیماری های پوست وسالک

 عضو هیئت علمی گروهپوست، دانشکده پزشکی
 
 mashayekhv[at]mums.ac.ir  
 
آدرس: مشهد، بیمارستان امام رضا(ع)، گروه پوست
 
 
  
 
    

سوابق تحصیلی

مراتب علمی

 دوره پزشکی عمومی ازسال74-66 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استادیار

  دوره تخصص پوست ازسال 79-75دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 دوره فلوشیپ پاتولوژي  پوست ازسال83-82 دانشگاه شهید بهشتی تهران (بیمارستان لقمان)

 

   دوره آموزش تكميلي پاتولوژي پوست از تيرماه85 تاآذز ماه85 دانشگاه كاليفرنيا _سانفرانسيسكو

 

   

سوابق اجرایی

  ازسال79-75 رزیدنت درماتوپاتولوژی در بیمارستان امام رضا(ع)مشهد

  ازسال79 به بعد به عنوان استادیاربخش پوست در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

سخنرانی

 Serum IgE level in lupoid Leishmaniosis ;oral presentation in 7th international congress of skin disease Tehran-Iran 29 Sep-02 Oct 2004

 Short contact Cryotherapy for Alopecia Areata,Oral presentation in first congress of  hair,diseases ,and new treatments,Tehran Iran   1 Oct -2 Oct 2003.

 PUVA therapy in Psoriasis , oral presentation Iranian congress on dermatology Tehran –Iran 28-30 Dec 2005.

   ER and PR in supernumerary nipple, oral presentation in Razi international congress on Dermatology, 25-27 Apr 2007 Tehran-Iran

  Granulomaous disorders of skin, oral presentation in Razi international congress on Dermatology, 25-27 Apr 2007 Tehran-Iran

  immunopathogenesis of psoriasis,Oral presentation in: what's New in Dermatology; Tehran-Iran: 15-17,Oct 2008

  

 مقالات اخیر

 Punch Graft Plus PUVA therapy for  treatment of limited area  of Resistant Vitiligo.Medical Journal of  MUMS, 2003; 46:59-6

  Dyschromia  of clofazimine as an   indicator of Drug consumption in Multi Drug therapy Regimen. Medical journal of MUMS 2003;46:69-72.

A study of HTLV-1 seroposivity in Vitiligo.  Medical journal of   MUMS 2003-2004;46      

 Javidi Z, Mashayekhi V.Maleki M. Prevalence of pediculosis in primary school girls in mashhad city , Medical journal of MUMS.2004;85:281-284        

 Evaluation of the relationship between androgenetic alopecia and demodex infestation. Medical journal of MUMS.2005;88:163-170

 Evaluation of the relationship between androgenetic alopecia and demodex infestation. Medical journal of MUMS.2005;88:163-170

  Hereditary benign telangiectasia: first case in Iran.International J. Dermatology 2006;45:828-830.

  Therapeutic effect of direct current electricity on cutaneous leishmaniasis. Iranian J. of Dermatology, Summer 2006,Vol 9,No(2):132-138.

  An Iranian family with cutis laxa and classic Ehler-Donlos syndrome. Iranian J.of Dermatology.Autumn 2006,Vol 9(3),suppl.1: 49-56

  Feasibility and diagnostic agreement in teledermatopathology using a virtual slide system. Hum Pathol ;2007(38):546-554

  Relation between psoriasis and smoking.Iranian J of Dermatology. winter 2007,Vol 9(4):375-6

  Acute hemorrhagic edema of infancy. Arch Iran Med. 2008 Jan;11(1):103-106

   Clinicopathologic evaluation of mammary Paget's disese. Indian J Dermatol 2008;53(1):21-3.

  Serum zinc level in severe acne.Iranian Journal of Dermatology,Winter 2008;10(4):316-319.

  Clinical and Epidemiological Evaluation of patients with anogenital warts referred todermatology clinic of Imam-Reza Hospital in Mashhad. Iranian Journal of Dermatology, Spring 2008;11(1):25-29.

  Serum IgE Level in chronic lupoid leishmaniasis. Iranian Journal of Dermatology. Summer 2008,vol. 11;No.2: 60-64

  Investigation for mycobacterium in cases of Granuloma Annularre. Accepted for publication; Medical JournalofMashadUniversityof MedicalSciences:330056/25.10.87

 

پايان نامه ها

   Study of clinical and pathologic features of granulomatous dermatitis during last 20 years in Archives of dermatology and pathology Department of Imam Reza Hospital (Mashhad-Iran) No.5293-1381 

  Evaluation of serum zinc level in acne patients.No.T1642-1385

  evaluation of skin manifestation in patients with H.pylori infection referred to Imam Reza Hospital during 2005-2006.No 5781 –June 2006

 Evaluation of clinical and pathologic features of neural skin tumors in patients referred to Dermatology Department of Imam Reza Hospital during 1974-2004.No5829-3/1385

  Evaluation of serum IgE level in lupoid leishmaniasis cases referred to Dermatology Department of Imam Reza and Gaem  Hospitals  during Aug,2003-Aug,2006 .No1641-3/1385

   Evaluation of relation between smoking and psoriasis.No5456

   Investigation of the error rate in diagnosis of dermatofibroma by clinical observation of the  patients  referred to Dermatology Department of Imam Reza Hospital during 1984-2004.No5822-Oct,2006

  Evaluation of prevalence of recurrent aphthous stomatitis in high school's girls in mashhad city during 2005-2006. No.5815,2006

  Evaluation of quality of life in medical students with Acne vulgaris in  medical university of mashhad in 2005.No.5874-Apr,2007                                                                                                                                                                                                                              

 Evaluation of life quality in vitiligo cases referred for PUVA therapy to Imam Reza Hospital. No.5934-Apr2007

  Clinico pathologic study of mammary and extramammary  paget's disease in dermatology and pathology departments of imam reza hospital from 1984 till 2004.No:5780-march2007

  Seroepidemilogic evaluation of infection with HIV and Syphilis in patients with anogenital wart referred to dermatology clinic of Imam Reza Hospital of Mashhad from Sep,2005 to Sep,2007 and comparison with healthy people. No: T1916-Sep,2007

  the evaluation of clinicopathologic features of lichen planus in cases referred to dermatology and pathology ward of emamreza hospital from Mar,1997 to Mar,2007. No6252, Dec 2007

  Assessment of therapeutic effect of cryotherapy in patients with superficial flat pigmented lesions.No:T1882,December,2007

  detection of leishmania’s DNA in 20 cases of  lupoid leishmaniasis by PCR in Imam Reza Hospital (Mashhad-Iran)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.