رزومه دكتر امير هوشنگ محمد پور

 

 
 

  

دكتر امیر هوشنگمحمدپور

 عضو هیئت علمی گروهفارماکودینامی وسم شناسی، دانشکده داروسازی

(مدیر گروهفارماکودینامی و سم شناسی )

 

ah_mp[at]yahoo.com 

 

                          

 

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، پردیس دانشگاه، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی، 1365-91775
     تلفن: دانشکده داروسازی 65-8823255-0511        نمابر: دانشکده داروسازی 8823251-0511            
 

    
 
 

سوابق تحصیلی

مراتب علمی

 دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکیاهواز سال 1378           

 استادیار گروه  فارماکولوژی دانشکدهداروسازی مشهد از سال 1384 تا کنون

داروسازیبالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1383

 
 
 

شرکت در دوره هایآموزش

 کارگاه  روشتحقیق

 کارگاه ارزشیابی تحصیلیبر مبنای سوالات چند گزینه ای

 كارگاه خطاهایپزشکی

 كارگاه عوارض جانبیداروها

 کارگاه تجویز منطقی داروها

 
 

سوابق اجرایی

سوابقتدریس

 مدیر گروه فارماکودینامی و سم شناسی داروسازی مشهد از سال 1385 تا کنون

 دارو درمانی (1) ، (2) ، (3)

 نماینده رئیس دانشگاه در ارزیابی مصرفدارو در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی از سال 1385 تاکنون

 بیماریهایعمومی

 عضو کمیته کارشناسیبالینی معونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1385 تاکنون

 

 عضو شورای پژوهشی دانشکده داروسازی مشهداز سال 1385 تا کنون

 
 
 

علائق تحقیقاتی

 فارماکوکینتیک بالینی ،کارآزماییهای بالینی داروها و .....

 
 
 
 
  
 
 
 
 
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.