طرح هاي سال 88

 
 

طرح هاي سال 88

مجریان

موقعیت

کد

عنوان

شماره

دکترمشایخی-دکترروحانی

پایان یافته 

88078

تعیین طبقه اقتصادی اجتماعی در بیماران مبتلا به سالک و ارتباط آن با سیر بیماری

1

دکترجاویدی-دکترفرخ نژاد

پایان یافته
 
 

88090

بررسي ارتباط بين آکنه ولگاریس و استعمال سیگار در مردان جوان(30-15سال) مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام رضا (ع) از اسفند 87 لغایت اسفند 89

2

دکترجاویدی-دکترطیبی-دکترشفیعی

پایان یافته
 

88091

بررسی فراواني اختلالات تيروئيد با ملاسماي ايديوپاتيک در بيماران مونث مراجعه کننده به درمانگاه پوست بيمارستان امام رضا(ع)

3

دکترطیبی-دکترناهیدی-دکترغریب

پایان یافته
 

88419

بررسی همراهي پاپیلوما ویروس های انسانی و كراتوز سبورئیک

4

دکترمحمدزاده-دکترناهیدی-دکترسهرابی

پایان یافته
 

88426

بررسی فراواني ضایعات جلدی و مخاطی در نوزادان سالم متولد شده در بخش زنان بیمارستان امام رضا(ع) از مهر 1388 لغایت شهریور 1390

5

دکترطیبی-دکترناهیدی-دکترحسامی فرد

پایان یافته
 

88458

بررسي همراهی ويروس اپشتين بار با مایکوزیس فانگوئید

6

دکترجوادزاده-دکترجاویدی-دکترفرازی

پایان یافته
 

88581

بررسی اثرGelClair® بر روی ضایعات دهانی پمفیگوس ولگاریس

7

دکتریزدان پناه-دکترمشایخی-دکترحاتمی

پایان یافته
 
 

88092

بررسی مقایسه ای ویژگیهای بالینی و دموگرافیک سالک در افراد سالمند با گروههای سنی زیر 20 سال طي سال 88 تا 89

8

دکتربنی هاشمی-دکترملکی-دکترشرقی

پایان یافته
 
 

88272

بررسی مقايسه اي ميزان فراواني ویروس های هرپس سیمپلکس نوع 1 و 2 و هرپس انسانی نوع 8 و اپشتن بار در ضايعات پوستي بیماران پمفیگوس و لگاريس، پمفيگوس فولياسه و گروه کنترل

9

دکترلایق-دکترخادمی

پایان یافته
 
 

88647

بررسی عوارض بالینی و آزمایشگاهی گلوکانتیم سیستمیک در کودکان مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به کلینیک های سالک بیمارستان های قائم و امام رضا

10

دکترناهيدي-دکترطيبي-دکترتفضلي

پایان یافته
 
 

88685

بررسی فراوانی حذف ناکامل کارسینوم سلول بازال وبرخی ا ز عوامل موثر بر آن در نمونه هاي ارسالي به بخش آسيب شناسي بيمارستان امام رضا (ع) مشهد از 1376 تا 1389

11

دکترلايق- دکترملک زاده نيشابور

پایان یافته
 

88511

تعیین شاخص کیفیت زندگی در بیماران پمفیگوس ولگاریس بستری در بخشهای پوست بیمارستان قائم و امام رضا از سال 1388-1389

12

دکترجعفري-دکترملکي-دکترخامسي پور

پایان یافته
 

88260

مطالعه پیلوت كارآزمايي بالینی نانو ليپوزومهای موضعي پارومومايسين براي درمان سالک با عامل L. tropica

13

دکترناهيدي-دکترطيبي-دکترحسيني

پایان یافته
 

88779

بررسي رابطه بين خصوصيات كلينيكو اپيدميوژيك ملاسما با سطح درگيري در لامپ وود

14

دکترلايق-دکتراسدي-دکترموحدي نيا

پایان یافته
 

88345

استفاده از نرم افزار تحت وب برای دور مشاوره تخصصي پوست

15

 

  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.