رزومه دکتر ملکی

 

 
 
 
 
 
 
         
 
    
مقالات انگلیسی
Journal
Year
Authors
Title
num
letter to editor
Adult T cell leukemia-lymphoma with testicular involvement
1
J Laryngol Otol
2009 Oct;123(10):1150-4. Epub 2009 Jul 2
Delayed head and neck complications of sulphur mustard poisoning in Iranian veterans.
 
2
Blood
. 2009 Jun 25;113(26):6528-32. Epub 2009 May 1.
 
Kchour G, Tarhini M, Kooshyar MM, El Hajj H, Wattel E, Mahmoudi M, Hatoum H, Rahimi H, Maleki M, Rafatpanah H, Rezaee SA, Yazdi MT, Shirdel A, de Thé H, Hermine O, Farid R, Bazarbachi A.
 
 
3
Indian J Dermatol.
2008;53(3):137-9.
 
Meibodi NT, Maleki M, Javidi Z, Nahidi Y.
 
 
4
Indian J Dermatol
2008;53(2):64-7.
Javidi Z, A Fata, Maleki M, Mashayekhi V, NahidiY.
5
Iranian Journal of Dermatology
Summer 2008;11(2 (44)):55-59
Maleki M, Javidi Z, Ebrahimi-Rad M,Hamidi H.
Treatment of vitiligo with blister grafting technique
6
Iranian Journal of Dermatology
Spring 2008.vol11
Javidi Z ، Maleki M، Mashayekhi V ، Tayyebi Meibodi ،N NahidiY.
Clinical and Epidemiological Evaluation of Patients with Anogenital Warts Referred to Dermatology Clinic of Imam-Reza Hospital in Mashhad
7
Arch Iran Med
2008 Jan;11(1):103-6.
Javidi Z, Maleki M, Mashayekhi V, Tayebi-Maybodi N, Nahidi Y.
8
Iranian journal of dermatology
Mashayekhi V, Maleki M, Javidi Z, Mahmodi M, Taheri AR, Mehrabi R.
Serum IgE Level in Chronic Lupoid Leishmaniasis
9
Iranian Journal of Dermatology
winter 2008;10(4 (42)):316-3
Javidi Z, Maleki M, Mashayekhi V, Jafari Gh.
serum zinc level in severe acne
10
The Iranian journal of obstetricts , Gynecology & infertility
2007;10(2):113-118.
Javidi Z, Maleki M, Fata A, Nahidi Y
The relationship between pityriasis versicolor and consumption of oral contraceptives.
11
International journal of dermatology
2006; 45(7):828-30.
Javidi Z, Maleki M, Mashayekhi V, Nahidi Y, Omidvar Borna A
Hereditary benign telangiectasia: report of 6 cases in a family.
12
Int J Dermatol
2006 Sep;45(9):1025-31
Hefazi M, Maleki M, Mahmoudi M, Tabatabaee A, Balali-Mood M.
13
Int J Dermatol
2006 Dec;45(12):1476-7.
Yazdanpanah MJ, Noorbakhsh SR, Kalantari MR, Maleki M, Kiafar B
14
The Iranian Journal of otorhinolaryngology
2006;17(42): 8-3
Sharifian MR, Maleki M, Honarvar H
The correlation between vitiligo and hearing loss
15
fundamental & clinical pharmacology
2005;19:713-721.
Balali-Mood M, Hefazi M, Mahmoudi M ,Jalali I, Attaran D, Maleki M, Etezad Razavi M, Zare GH, Tabatabaee A, Jaafari M.
Long-term complications of sulphur mustard poisoning in severely intoxicated Iranian veterans
16
Saud Med J
2005;26(9):1483-1486.
Maleki M, Fata A.
Evaluation of wood's light and direct smear for diagnosis of pityriasis versicolor and erythrasma.
17
Int J med CBR Def
- 2005,3:1-32.
M. Balali, M. Hefazi, M. Mahmoudi, I. Jalali , D. attaran, M. Maleki, M.R. Etezad Razavi, G. Zare, M. R. Jafari, A. Tabatabaee -
Evaluation of Delayed Toxic Effects of Sulfur Mustard Poisoning in Severely Intoxicated Iranian Veterans: A Cross-sectional Study
18
 
 
مقالات فارسی
ردیف
عنوان
نویسندگان
سال
ژورنال
1
 
مشايخي قويونلو وحيد , ملكي مسعود , صفايي بيتا , ارقامي الهام , ابراهيمي راد محمد
 
بهار 1389;53(1):43-47.
مجله دانشکده پزشکي مشهد
 
2
طيبي ميبدي ناصر , جاويدي زري , محمودي محمود , ملكي مسعود , ناهيدي يلدا , افضل آقايي منور , صفايي بيتا , ابراهيمي راد محمد
 
زمستان 1388;52(4):198-202.
مجله دانشکده پزشکي مشهد
3
 
ملكي مسعود , ابراهيمي راد محمد , لايق پوران , گل محمدزاده شيوا , صفايي فراهاني بيتا
 
پاييز 1388;52(3):157-164
مجله دانشکده پزشکي مشهد
4
 
ملكي مسعود , جاويدي زري , طاهري احمدرضا , ابراهيمي راد محمد , حميدي حميد , فومني فائقه , نكوهي سودابه
 
پاييز 1387;51(3):165-170.
مجله دانشکده پزشکي مشهد
5
ملكي مسعود , جاويدي زري , مشايخي وحيد , طيبي ميبدي ناصر , ناهيدي يلدا , اسماعيلي حبيب اله , حفيظي ليلي
 
تابستان 1387;51(2 (100)):87-94
مجله دانشکده پزشکي مشهد
6
ارتباط پيتريازيس ورسيکالر با مصرف ضدبارداريهاي خوراکي
جاويدي زری , ملكي مسعود , فتی عبدالمجيد , ناهيدي يلدا
 
1386;10(2):113-118 پاييز و زمستان
مجله زنان مامايي و نازايي ايران
7
 
ملكي مسعود , طيبي ميبدي ناصر , جاويدي زري , ناهيدي يلدا
 
زمستان 1386;50(98):444-450.
مجله دانشکده پزشکي مشهد
8
 
ملكي مسعود , جاويدي زري , طاهري احمدرضا , ابراهيمي راد محمد , راستي مسعود
 
پاييز 1386;50(97):269-274
مجله دانشکده پزشکي مشهد
9
 
جاويدي زري , ملكي مسعود , فتا عبدالمجيد , ناهيدي يلدا , اسماعيلي حبيب اله , حسيني عليرضا
 
تابستان 1385;49(92):173-178
مجله دانشکده پزشکي مشهد
10
ملكي مسعود , جاويدي زري , مشايخي وحيد , شاكري محمدتقي , ناهيدي يلدا , حامدشجاعي محمدعلي , حنيفه زاده مجيد
تابستان 1385;9(2 (پياپي36)):132-
بيماريهاي پوست
11
ملكي مسعود , جاويدي زري , صوفي زاده وحيد , ابراهيم زاده سعيد
 
بهار 1385;9(1 (پياپي 35)):40-45
بيماريهاي پوست
12
ملكي مسعود , جاويدي زري , كيافر بيتا , سعادتيان وحيد , صارمي علي اكبر
 
1384؛ دوره 7، بهار و تابستان، شماره 25-26: صفحات 5-11
اصول بهداشت رواني
13
جاويدي زري , فتا عبدالمجيد , ملكي مسعود , افضل آقايي منور , مشايخي وحيد , ناهيدي يلدا , روشني ساره
 
تابستان 1384;48(88):163-170.
مجله دانشکده پزشکي مشهد
14
ملكي مسعود , علي حسيني عليرضا
 
تابستان 1384;48(88):157-162
مجله دانشکده پزشکي مشهد
15
ادم حاد هموراژيك شيرخوارگي: گزارش يك مورد
زري جاويدي، مسعود ملكي، وحيد مشايخي، احمدرضا طاهري، يلدا ناهيدي
1384؛ دوره 8، زمستان، شماره 34: صفحات 510-506
فصلنامه بيماري هاي پوست
16
تلانژيكتازي خوش خيم ارثي: گزارش 6 مورد در يك خانواده
زري جاويدي، مسعود ملكي، وحيد مشايخي، يلدا ناهيدي، امير اميدوار برنا
1384؛ دوره 8، زمستان، شماره 34: صفحات 515-511
فصلنامه بيماري هاي پوست
17
جاويدي زري , مشايخي وحيد , ملكي مسعود
 
پاييز 1383;47(85):281-284.
مجله دانشکده پزشکي مشهد
18
بررسي همراهي عفونت HTLV-1 با ويتيليگو
زري جاويدي، رضا فريد حسيني، احمدرضا طاهري، رضيه پيشنماز، مسعود ملكي، وحيد مشايخي، محمد حسيني
1382؛ دوره 46، زمستان، شماره 82: صفحات 119-114
مجله دانشكده پزشكي مشهد
19
پيوند كانوني پوست به همراه ‹‹پي.يو.وي.اي›› تراپي در درمان موارد محدود و مقاوم ويتيليگو
مسعود ملكي، موسي ميرشكار، زري جاويدي، وحيد مشايخي
1382؛ دوره 46، تابستان، شماره 80: صفحات 62-59
مجله دانشكده پزشكي مشهد
20
تغيير رنگ پوست ناشي از مصرف كلوفازمين به عنوان نشانه اي از نحوه استفاده آن در رژيم چند دارو درماني
وحيد مشايخي قويونلو، زري جاويدي، مسعود ملكي
1382؛ دوره 46، تابستان، شماره 80: صفحات 72-69
مجله دانشكده پزشكي مشهد
21
اندازه گيري شدت تابش اشعه ماوراي بنفش در فصول بهار و تابستان و پاييز در شهر مشهد براي به دست آوردن روشي عملي در استفاده از اشعه ماوراي بنفش در درماتولوژي
مسعود ملكي، سيدمحسن جوادي
1379؛ دوره 43، زمستان، شماره 70: صفحات 53-49
مجله دانشكده پزشكي مشهد
22
بررسي باليني بيماري آكنه ولگاريس در دبيرستان هاي پسرانه مشهد مقدس، سال 1376
مسعود ملكي، عليرضا علي حسيني
1379؛ دوره 43، پاييز، شماره 69: صفحات 71-67
مجله دانشكده پزشكي مشهد
23
 
وكيلي رحيم , ملكي مسعود , زندي بهروز
 
تابستان 1379;43(68):126-130
مجله دانشکده پزشکي مشهد
     

 

 
 
                  

 

 
 
 
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.