مقالات اعضا

مقالات سال 2007

1. Feasibility and diagnostic agreement in teledermatopathology using a virtual slide system.
Massone C, Peter Soyer H, Lozzi GP, Di Stefani A, Leinweber B, Gabler G, Asgari M, Boldrini R, Bugatti L, Canzonieri V, Ferrara G, Kodama K, Mehregan D, Rongioletti F, Janjua SA, Mashayekhi V, Vassilaki I, Zelger B, Zgavec B, Cerroni L, Kerl H.
Hum Pathol.2007 Apr;38(4):546-54.
2. A case of Moniliformis moniliformis (Acanthocephala) infection in Iran.
Berenji F, Fata A, Hosseininejad Z.
Korean J Parasitol.2007 Jun;45(2):145-8.
3. Efficacy of azithromycin versus systemic meglumine antimoniate (Glucantime) in the treatment of cutaneous leishmaniasis.
Layegh P, Yazdanpanah MJ, Vosugh EM, Pezeshkpoor F, Shakeri MT, Moghiman T.
Am J Trop Med Hyg.2007 Jul;77(1):99-101.
4. Effect of oral granisetron in uremic pruritus.
Layegh P, Mojahedi MJ, Malekshah PE, Pezeshkpour F, Vahedian M, Nazemian F, Pour FS.
Indian J Dermatol Venereol Leprol.2007 Jul-Aug;73(4):231-4.
5. Comparison between fluconazole and ketoconazole effectivity in the treatment of pityriasis versicolor.

Yazdanpanah MJ, Azizi H, Suizi B.

Mycoses.2007 Jul;50(4):311-3.

مقالات سال 2006


1. Dermatofibrosarcoma protuberans occurring in the site of prior leishmanization.
Yazdanpanah MJ, Noorbakhsh SR, Kalantari MR, Maleki M, Kiafar B.
Int J Dermatol. 2006 Dec;45(12):1476-7.
2. Delayed complications of sulfur mustard poisoning in the skin and the immune system of Iranian veterans 16-20 years after exposure.
Hefazi M, Maleki M, Mahmoudi M, Tabatabaee A, Balali-Mood M.
Int J Dermatol.2006 Sep;45(9):1025-31.
3.Hereditary benign telangiectasia: first case in Iran.
Javidi Z, Maleki M, Mashayekhi V, Nahidi Y, Omidvar Borna A.
Int J Dermatol.2006 Jul;45(7):828-30.

مقالات سال 2005

1. Long-term complications of sulphur mustard poisoning in severely intoxicated Iranian veterans.
Balali-Mood M, Hefazi M, Mahmoudi M, Jalali E, Attaran D, Maleki M, Razavi ME, Zare G, Tabatabaee A, Jaafari MR.
Fundam Clin Pharmacol.2005 Dec;19(6):713-21.
2. Evaluation of wood s light and direct smear for diagnosis of pityriasis versicolor and erythrasma.
Maleki M, Fata A.
Saudi Med J.2005 Sep;26(9):1483-4.


 
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.