فعالیت های تحقیقاتی دکتر احمد رضا طاهری
فعالیت های تحقیقاتی

الف) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح1): ISI
 
Taheri AR, Nickandish M, Mashayekhi V, Shojaie Noori S. Phacomatosis pigmentokeratotic associated with compound melanocytic nevus of the conjunctiva. International journal of dermatology.2011;50:994-8.

ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح2:(Index Medicus, Pubmed, Medline )


ج) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح3 ): (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract


د) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح IV: (ساير سايت‎هاي تخصصي)

Mashayekhi V, Maleki M, Javidi Z, Mahmodi M, Taheri AR, Mehrabi R. Serum IgE Level in Chronic Lupoid Leishmaniasis. Iranian journal of dermatology. Summer2008; 11(4): 60-63.

جاويدي. زري ، فريدحسيني .رضا ، طاهري. احمدرضا ،پيش نماز .راضيه ، ملكي .مسعود ، مشايخي. وحيد، حسيني .محمد،" بررسي همراهي عفونت HTLV-1 با ويتيليگو"، مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، شماره 82،زمستان 1382، صفحات114-119.
پزشك پور. فخرالزمان ، يزدان پناه. محمدجواد، طاهري.احمدرضا، اسدي .حميده.،" همراهي ويتيليگو با ديابت در 750 بيمار ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت مشهد در شهريور 1380"، بيماريهاي پوست ،شماره 24، تابستان 1382، صفحات28-30.
جاويدي .زري ، ملكي. مسعود ، مشايخي. وحيد ، طاهري. احمدرضا ، ناهيدي. يلدا، " ادم حاد هموراژيک شيرخوارگي: گزارش يک مورد"، بيماريهاي پوست،شماره 34، زمستان 1384، صفحات510-506.
جاويدي. زري ، طيبي ميبدي. ناصر ، طاهري. احمدرضا، ناهيدي. يلدا،" بررسي شاخص ناتواني در بيماران مبتلا به پسوريازيس"، بيماريهاي پوست ،شماره42، زمستان 1386،صفحات 309-315
ملكي. مسعود ، جاويدي. زري ، طاهري. احمدرضا، ابراهيمي راد. محمد ، راستي. مسعود،" بررسي عوارض جانبي خوني، کبدي و کليوي مگلومين آنتي موان داخل عضلاني"، مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،شماره 97،پاييز 1386، صفحات 269-274
ملكي. مسعود، جاويدي زري ، طاهري. احمدرضا ، ابراهيمي راد. محمد ، حميدي. حميد، فومني .فائقه،نكوهي. سودابه،" بررسي ميزان آگاهي دانشجويان در مورد اثرات نور آفتاب بر پوست و ضرورت و روش هاي حفاظت پوست در مقابل نور آفتاب"، مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ، شماره 3،پاييز1387، صفحات 165-170
ملكي. مسعود ، عصاري. عليرضا ، طاهري .احمدرضا ، ابراهيمي‌راد. محمد ،" اثربخشي و ايمن‌بودن متوكسالن موضعي يا خوراكي همراه با اشعه‌ي فرابنفش A در درمان ويتيليگو"، مجله پوست و زيبايي،شماره1، بهار 90،دوره2، صفحات 9-16


ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي

ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي

 Melanocytic nevus and malignant melanoma, Imam Reza weekly conference, oral presentation, 2005, Mashhad

Radiofrequency in dermatology, Iranian society of dermatology, oral presentation, 2005, Mashhad
Topical therapy in dermatology, CME, oral presentation, 2005, Mashhad
New treatments of head and neck infections, Imam Reza weekly conference, oral presentation, 2005, Mashhad
LASER in dermatology, CME, oral presentation, 2006, Mashhad
LASER (presentation of Lumenis 1 system), Iranian society of dermatology, oral presentation, 2006, Mashhad
Cutaneous tuberculosis and atypical mycobacterial infection, CME, oral presentation, 2006, Mashhad
Leishmaniasis (treatment), Imam Reza weekly conference, oral presentation, 2007, Mashhad
Leishmaniasis (clinical presentation), CME, oral presentation, 2007, Mashhad
Topical therapy in dermatology, CME, oral presentation, 2006, Nishabour
Leiahmaniasis (epidemiology, ethiology, diagnosis , treatment), CME, oral presentation, 2006, Nishabour
Dermatoscopy, Iranian society of dermatology, oral presentation, 2007, Mashhad
Dermatitis/ Egzema, CME, oral presentation, 2007, Mashhad
Acne, CME, oral presentation, 2007, Mashhad
Alopecia (Ethiology, Evaluation & treatment), Imam Reza weekly conference, oral presentation, 2008, Mashhad
Sicatricial alopecia, CME, oral presentation, 2008, Mashhad
Wart, CME, oral presentation, 2008, Mashhad
Sunscreen (how to use?), Imam Reza weekly conference, oral presentation, 2008, Mashhad
Leishmaniasis (Immunopathogenesis), CME, oral presentation, 2009, Mashhad
Urticaria (treatment), Imam Reza weekly conference, oral presentation, 2009, Mashhad
Principles of Iontophoresis, Iranian society of dermatology, oral presentation, 2009, Mashhad
Etiology of Psoriasis,CME,oral presentation, 2010, Mashhad
Viral disease of skin,CME, oral presentation, 2010, Bojnourd
Fungal disease of skin, CME, oral presentation, 2010, Bojnourd

Acne (clinical presentation), Imam Reza weekly conference, oral presentation, 2010,Mashhad

Patch test, Iranian society of dermatology, oral presentation, 2010, Mashhad
Trichotillomania, CME, oral presentation, 2010, Mashhad
Fixed drug eruption, CME, oral presentation, 2010, Mashhad

laser in dermatology(principles), Imam Reza weekly conference, oral presentation, 2011,Mashhad 

Lingual disease, CME, oral presentation, 2011, Mashhad

Other bullous disease, CME, oral presentation, 2010, Mashhad
Therapeutic Effects of Acoustic Cavitation in the Presence of Gold Nanoparticles and intense Pulsed Light on a Tumor Model, poster, 2011, shiraz
Biologics in dermatology, Iranian society of dermatology, oral presentation, 2012, Mashhad
  معرفی مرکز  
 
مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك در زمستان 87 درمحل بيمارستان قائم (عج) مشهد در بخش اداري شروع به كاركرد. اين مركز تحت نظر هيات موسس،شامل 13 نفر از اساتيد فعاليت مي كند. پس از تصویب مرکز در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 23/3/91به "مرکز تحقیقات سالک" تغییر نام داد. این مرکز از نیمه سال 96 به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل شد.

Affiliation
Cutaneous Leishmaniasis Research CenterMashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran.
مرکز تحقیقات سالک جلدی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
  مقالات انگلیسی مقالات فارسی  
  سال 2007-2006-2005 سال 75-82  
  سال 2008-2009 سال83-85  
  سال 2010-2011 سال 86-89  
  سال 2012-2014 سال90-93  
  سال 2016-2015    
     
       
       
       

عنوان: پوست و حاملگی
مولفین: دکتر مهناز بنی هاشمی- دکتر صدیقه آیتی
ناشر:انتشارات سخن گستر
تعداد صفحات: 150صفحه-چاپ اول88 

عنوان: کاربرد لیزر در بیماری های پوست

مترجمین: دکتر فخرالزمان پزشکپور- دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر محمدشیردل

ناشر: زوار رضا

تعداد صفحات: 197-چاپ اول 91

 

عنوان:کاربرد لیزر در پوست
مولف:دکتر مهناز بنی هاشمی
ناشر:شرکت به نشر
تعداد صفحات:140 صفحه-چاپ اول 88
 

  عنوان: بیماریهای پوست در کودکان

مترجمین: دکتر محمد جواد یزدان پناه- دکتر مژگان بیات مختاری
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تعداد صفحات: 348-چاپ اول پاییز 83

   

 

.Maleki M, Layegh P

Dermatologic Aspects of Sulfur Mustard Exposure.

In: Balali-Mood M, Abdollahi M, eds.

Basic and Clinical Toxicology of Mustard Compounds.

Springer International Publishing; 2015, P. 213-252.